header-mhcv.jpg

Huisregels


Algemeen

Voor het gebruik van kunstgrasvelden geldt het volgende:

 1. Alleen betreden met geschikt schoeisel en via daartoe dienende toegangshekken
 2. Niet roken op de velden
 3. Geen kauwgom op de velden achterlaten
 4. Geen glaswerk, flessen, kopjes etc. meenemen naar de velden
 5. Blikjes, papier en overige verpakkingen deponeren in de hiervoor bestemde afvalbakken.
 6. Dug-outs schoon achterlaten
 7. Doelen dragen bij het verplaatsen, dan wel op wielen laten lopen. Het schuiven van de doelen over het kunstgras is absoluut verboden. Na de training de doelen terugplaatsen op oorspronkelijke plaats
 8. Tijdens trainingen uitsluitend trainingsverlichting gebruiken
 9. Bespeling van kunstgrasvelden bij vorst en sneeuw: het bespelen van zandkunststofvelden tijdens vorst tot -10 °C geeft voor het veld geen problemen. Wel dient de gevoelstemperatuur voor met name jonge kinderen te worden meegenomen in de beslissing om een wedstrijd wel of niet te laten spelen c.q. training te laten doorgaan. Indien het speelveld is bedekt met een laag sneeuw is het raadzaam het veld niet te betreden en zeker niet te bespelen 

Clubhuis/complex

 1. Van het clubhuis kan alleen gebruik gemaakt worden na overleg met en instemming van het bestuurslid facilitair & activiteiten. Op de website staat de agenda van het gebruik en de bezetting van het clubhuis.
 2. Tijdens openingstijden wordt de bar bemand door ingeroosterde ouders/verzorgers van jeugdleden en/of door seniorleden. De richtlijnen voor het gebruik van het clubhuis zijn in het clubhuis aanwezig.
 3. Sleutels van het clubhuis of andere ruimten, kunnen niet worden "geleend”. Elk verantwoordelijk persoon c.q. aanwezig bestuurslid kan op verzoek zorgen voor het openen en sluiten van diverse ruimten.
 4. Aan trainers worden sleutels beschikbaar gesteld voor de ruimten waarvoor zij voor de uitoefening van hun taak toegang dienen te hebben.
 5. Tijdens vergaderingen van bestuur en technische commissies, is het clubhuis voor niemand toegankelijk. De data van deze vergaderingen zullen op de website worden gepubliceerd.
 6. Bepaalde vertrekken c.q. ruimten van het clubgebouw zijn gereserveerd voor speciale doeleinden, zoals ruimten voor voorraden, materialen, archief en elektra. Deze ruimtes blijven permanent gesloten en worden beheerd door de hiervoor verantwoordelijke commissies en/of functionarissen.
 7. Sporttassen, met name keepertassen, dienen opgeslagen en afgesloten (met een slotje) te worden in de daarvoor speciaal aangewezen ruimte.
 8. Gevonden voorwerpen worden overgedragen aan hiervoor benoemde functionarissen.
 9. Het is niet toegestaan om tafels, stoelen en barkrukken naar buiten te nemen. Slechts na overleg met het bestuurslid facilitair en/of de aanwezige verantwoordelijken kan hiervan worden afgeweken.
 10. De bardienst is conform het barreglement bevoegd een ieder de toegang achter de bar en/of tot de keuken te ontzeggen.
 11. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
 12. Op zaterdag geen alcohol geschonken.
 13. Er geldt een algeheel rookverbod voor het clubhuis, hal, wc's en kleedkamers.
 14. Fietsen c.q. brommers niet op het terras, tegen de omheining of ander hekwerk plaatsen maar in de daarvoor bestemde fietsenstalling
 15. Groenstroken, bossages e.d. niet gebruiken als wandel e/o speelplaatsen. U wordt verzocht hiervoor de aangelegde looppaden te gebruiken.
 16. Auto’s uitsluitend parkeren op de daartoe binnen het complex aanwezige parkeerplaatsen. De invalidenparkeerplaats is alleen te gebruiken door mensen die in het bezit zijn van een vergunning. De groenstroken zijn geen parkeerplaatsen!
 17. De openingstijden van het clubhuis worden op zaterdag en zondag bepaald door het wedstrijdprogramma.
  Als algemene regel geldt
  :

  Opening: één uur voor aanvang van de eerste wedstrijd

  Sluiting op zaterdag en zondag 1 uur na afloop van laatste wedstrijd.

  Openings- en sluitingstijden op doordeweekse dagen, bij toernooien en evenementen worden vastgesteld door of in nauwe samenwerking met het bestuurslid facilitair & activiteiten of diens plaatsvervanger.

  * In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden. Het later sluiten van bar en clubhuis in overleg met degene die clubhuis sluit.

Barreglement

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 3. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 4. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.
 5. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen
 6. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging
 7. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras
 8. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  - Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie
  - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 9. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd
 10. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 11. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd
 12. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning
  Opening: één uur voor aanvang van de eerste wedstrijd
  Sluiting op zaterdag en zondag 1 uur na afloop van laatste wedstrijd.

  Openings- en sluitingstijden op doordeweekse dagen, bij toernooien en evenementen worden vastgesteld door of in nauwe samenwerking met het bestuurslid facilitair & activiteiten of diens plaatsvervanger.
 13. Jongeren onder de 18 jaar mogen niet achter de bar
 14. Het is alleen aan de aangewezen barmedewerker(s) toegestaan zich achter de bar, in de keuken en opslagruimte te bevinden.

Overige regels

 • De leden worden verzocht om beschadigingen aan de accommodatie zo snel mogelijk aan het bestuurslid facilitair & activiteiten te melden.
 • Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, Deze is behalve voor leden ook toegankelijk voor ouders e/o verzorgers van jeugdleden en overige belangstellenden. Op de ALV worden de belangrijkste zaken van de vereniging besproken
 • Het bestuur is zich ervan bewust dat er heel wat van u allen wordt gevraagd. Toch rekent het bestuur op de medewerking van alle leden en overige belangstellenden die onze vereniging bezoeken om de aangegeven richtlijnen zowel binnen als buiten na te leven.

 

Bedenk hierbij steeds: "Goed voorbeeld doet goed volgen” 

Laten we trots zijn op wat we hebben en dit op een goede wijze verzorgen en beheren, opdat we er allen nog lang plezier aan mogen beleven. 


Procedure Tuchtzaken
Op de wedstijdformulieren staan eventuele gele en rode kaarten vermeld.
Voor maandagavond, volgend op het speelweekend wordt door het Wedstrijdsecretariaat een opgave gedaan van de spelers/speelsters welke een kaart hebben ontvangen. Vermeld wordt de naam, adres, woonplaats, telefoonmummer, het team waarin de kaart is verkregen en het team waarin de speler is ingedeeld.
Aangegeven wordt welke kaart de speler heeft ontvangen en wat als reden staat vermeld op het wedstrijdformulier voor de kaart(en). Tevens wordt per geval de namen en kaartnummers van de scheidsrechters doorgegeven aan de tuchtcommissie van de MHCV.

De tuchtcommissie zorgt ervoor dat:

 1. De speler een verslag maakt van zijn/haar versie van de reden van de kaart.
 2. De coach een verslag maakt van zijn/haar versie van de reden van de kaart.
 3. Op basis van de verslagen zal de tuchtcommissaris een voorlopige straf opleggen aan de betreffende speler die de kaart(en) heeft ontvangen. Hierin wordt naast de aard van de overtreding het gedrag in het verleden meegewogen. In navolging van de Tuchtcommissie van de KNHB maakt de tuchtcommissie van MHCV bekend dat voor een :
  * Definitieve verwijdering wegens verbaal wangedrag de standaardstraf van 1 wedstrijd zal worden opgelegd.
  * Definitieve verwijdering wegens fysiek wangedrag de standaardstraf van 2 wedstrijden zal worden opgelegd.
 4. Schorsingen voor een periode van meer dan 1 wedstrijd worden door het bestuur van MHCV geautoriseerd.
 5. De speler kan bij het bestuur in beroep gaan over de door de tuchtcommissie opgelegde strafmaat. Dit dient de speler schriftelijk te melden bij het secretariaat van het bestuur. Indien het bestuur het noodzakelijk acht dan wordt de speler uitgenodigd om eea mondeling toe te lichten.
 6. Indien een jeuglid definitief is verwijderd voor een fysieke of een verbale overtreding dan wordt door de tuchtcommissie het Meldingsformulier Wangedrag Junioren ingevuld en met het verslag van de speler verstuurd aan de KNHB.
 7. Indien een seniorlid definitief is verwijderd voor een fysieke overtreding dan wordt door de tuchtcommissie het verslag van de speler met het verslag van de tuchtcommissie, waarin onder andere de door de vereniging opgelegde straf is toegelicht verstuurd aan de bond.
 8. Indien een seniorlid definitief is verwijderd voor een verbale overtreding dan wordt door de tuchtcommissie het verslag van de speler met het verslag van de tuchtcommissie, waarin onder andere de door de vereniging opgelegde straf is toegelicht verstuurd aan de bond indien de speler reeds eerder in het lopende of voorgaande seizoen definitief is verwijderd voor een verbale of fysieke overtreding.
 9. De tuchtcommissaris informeert de speler, de coach, de voorzitter, de voorzitter van de TC en de betreffende scheidsrechter van de door de club opgelegde straf. Tevens worden de verslagen voor een periode van minimaal 3 jaar bewaard.
 10. Boetes worden verhaald op de persoon in overtreding.
 

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor


Vandaag jarig

Imme Bosma
Roos Franssen
Rens van de Leur